Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Ghi chú Văn bản
07/2022/TT-BTC 09/02/2022 Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 01/04/2022 Tải xuống
05/2022/TT-BTC 08/02/2022 Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ 01/04/2022 Tải xuống
123/2021/TT-BTC 30/12/2021 Thông tư sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 42/2021/TT-BTC 20/02/2022 Sửa đổi khoản 2, Điều 4 Điều lệ của DATC ban hành kèm TT 42/2021/TT-BTC Tải xuống
62/2021/TT-BTC 29/07/2021 Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 15/09/2021 Tải xuống
42/2021/TT-BTC 04/06/2021 Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 20/07/2021 Tải xuống
129/2020/NĐ-CP 27/10/2020 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM 10/12/2020 Tải xuống
55/2019/TT-BTC 21/08/2019 Thông tư hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước 10/10/2019 Được thay thế Thông tư số 07/2022/TT-BTC Tải xuống
50/2019/TT-BTC 08/08/2019 HƯỚNG DẪN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ CHỨC NĂNG MUA, BÁN, XỬ LÝ NỢ 01/10/2019 Tải xuống
69/2018/TT-BTC 08/08/2018 Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa. 01/10/2018 Được thay thế bởi Thông tư số 05/2022/TT-BTC Tải xuống
134/2016/TT-BTC 08/09/2016 Quy chế quản lý Tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 01/11/2016 Được thay thế bởi Thông tư 62/2021/TT-BTC Tải xuống
135/2015/TT-BTC 31/08/2015 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. 01/11/2015 Được thay thế bởi Thông tư 42/2021/TT-BTC Tải xuống
57/2015/TT-BTC 24/04/2015 Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 01/07/2015 Được thay thế bởi Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2021 Tải xuống
194/2013/TT- BTC 17/12/2013 Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần 17/12/2013 Tải xuống
1905/QĐ-BTC 09/08/2013 Quyết định phê duyêt đề án Tái cơ cấu DATC 09/08/2013 Tải xuống
2857/QĐ-BTC 09/11/2012 Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 09/11/2012 Được thay thế bởi Thông tư số 134/2016/TT-BTC Tải xuống
79/2011/TT-BTC 08/06/2011 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 23/07/2011 Được thay thế bởi Thông tư số 135/2015/TT-BTC Tải xuống
1494/QĐ-BTC 30/06/2010 Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. 30/06/2010 Tải xuống
33/2010/TT-BTC 11/03/2010 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp 25/04/2010 Được thay thế bởi Thông tư số 79/2011/TT-BTC Tải xuống
50/2007/QĐ-BTC 21/06/2007 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC 06/07/2007 Sửa đổi bổ sung Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC Tải xuống
2157/QĐ-BTC 21/06/2007 Quyết định ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC 06/07/2007 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 50/2007/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 199/2003/QĐ-BTC ngày 5/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp có hiệu lực thi hành Tải xuống
Thống kê: 4.048.698
Online: 62