Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Ghi chú Văn bản
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản Tải xuống
62/TT-BTC 29/07/2021 Thông tư số 62/TT-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 15/09/2021 Tải xuống
21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 15/05/2021 Tải xuống
108/2020/TT-BTC 21/12/2020 Thông tư số 108/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 04/02/2021 Tải xuống
129/2020/NĐ-CP 27/10/2020 NGHỊ ĐỊNH 129/2020/NĐ-CP VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM 10/12/2020 Tải xuống
50/2019/TT-BTC 08/08/2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ CHỨC NĂNG MUA, BÁN, XỬ LÝ NỢ 01/10/2019 Tải xuống
69/2018/TT-BTC 08/08/2018 Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa. 01/10/2018 Tải xuống
Số: 59/2018/TT-BTC 16/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Tải xuống
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 01/05/2018 Tải xuống
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị đinh 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 01/05/2018 Tải xuống
47/CT-TTg 27/12/2017 Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 27/12/2017 Tải xuống
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Ngày 16/11/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần they thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP, Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định 116/2015/NĐ-CP. Nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 01/1/2018. 01/01/2018 Tải xuống
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/03/2018 Tải xuống
33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên môi trường đã ban hành Thông tư 33/2017/TT_BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều cảu ccs Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/12/2017 05/12/2017 Tải xuống
102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Ngày 1/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định 102) thay thế Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm 15/10/2017 Tải xuống
80/2017/TT-BTC 02/08/2017 Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất 15/09/2017 Tải xuống
42/2017/QH14 21/06/2017 Ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức Tín dụng. 15/08/2017 Tải xuống
45/2017/TT-BTC 12/05/2017 Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Trong đó có quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. 01/07/2017 Tải xuống
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Ngày 6/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 3/3/2017. 03/03/2017 Tải xuống
34/2016/TT-BTC 08/09/2016 Thông tư ban hành quy chế quản lý Tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 01/11/2016 Tải xuống
Thống kê: 2.773.078
Online: 16