1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM.

- Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, Phường 10, Quận 5, TP.HCM.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản:

- Tên tài sản: Cổ phần của Công ty cổ phần Công trình giao thông 60 (Cienco 60) do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ.

- Số lượng cổ phần sở hữu của DATC tại Cienco 60: 4.521.145 cổ phần.

- Tài sản bán đấu giá: 4.521.145 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 7.200 đồng/cổ phần.

- Phương thức thực hiện: Thực hiện tổ chức bán đấu giá cổ phần thông qua Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá:

- Đơn vị có chức năng tư vấn, tổ chức bán đấu giá được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép theo quy định.

- Phương án tư vấn tổ chức bán đấu giá khả thi, hiệu quả, đảm bảo thời gian tổ chức bán đấu giá nhanh nhất.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức tư vấn bán đấu giá.

- Thù lao dịch vụ tư vấn tổ chức bán đấu giá có mức phí cạnh tranh.

- Các tiêu chí lựa chọn khác phù hợp với nội công việc thực hiện.

4. Các công việc thực hiện tư vấn tổ chức bán đấu giá:

Thực hiện các công việc tư vấn, tổ chức thực hiện việc bán thoái vốn cổ phần của DATC tại Cienco 60 thông qua Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức tư vấn bán đấu giá (hồ sơ không trả lại):

- Thời gian: chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày đăng thông tin lựa chọn trên website của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (www.datc.vn).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

     + Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM

     + Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM

     + Điện thoại: 028. 3853 9428           Fax: 028. 3855 3325.

- Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện sẽ tính trên dấu đóng của bưu điện nơi chuyển.

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM sẽ chỉ phúc đáp cho đơn vị có hồ sơ đáp ứng được các điều kiện phù hợp với các tiêu chí lựa chọn sau 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia theo thông báo trên website của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (www.datc.vn). 

Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh