Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Ghi chú Văn bản
32/2024/QH15 18/01/2024 Luật các Tổ chức tín dụng 01/07/2024 Tải xuống
31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai 01/01/2025 Tải xuống
16/2023/TT-BTC 17/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ 08/05/2023 Tải xuống
18/2022/TT-NHNN 26/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 07 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 09/02/2023 Tải xuống
Số 99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Tải xuống
57/2022/TT-BTC 16/09/2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp 31/10/2022 Tải xuống
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản Tải xuống
21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 15/05/2021 Tải xuống
108/2020/TT-BTC 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 04/02/2021 Tải xuống
59/2018/TT-BTC 16/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Tải xuống
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 01/05/2018 Tải xuống
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 01/05/2018 Tải xuống
47/CT-TTg 27/12/2017 Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 27/12/2017 Tải xuống
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Quy định về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP, Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định 116/2015/NĐ-CP. 01/01/2018 Tải xuống
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/03/2018 Tải xuống
33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều cảu ccs Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 05/12/2017 Tải xuống
102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Ngày 1/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định 102) thay thế Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm 15/10/2017 Tải xuống
80/2017/TT-BTC 02/08/2017 Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất 15/09/2017 Tải xuống
42/2017/QH14 21/06/2017 Ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức Tín dụng. 15/08/2017 Tải xuống
45/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Trong đó có quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. 01/07/2017 Tải xuống
Thống kê: 4.048.736
Online: 61