1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 73 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ Công ty cổ phần Mía đường Đăk Lăk phải trả cho Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng tại ngày 30/6/2017 là: 21.397.041.471 đồng, trong đó:

+ Nợ gốc:   6.092.079.113 đồng.

+ Nợ lãi  : 15.304.962.358 đồng.

- Giá khởi điểm bán khoản nợ: 10.581.304.000 đồng (Mười tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu ba trăm lẻ bốn ngàn đồng); Giá khởi điểm bán tài sản đấu giá không bao gồm thuế GTGT, không bao gồm thuế trước bạ, chi phí đăng ký, lưu hành, bản quyền...

- Mô tả về số lượng, chất lượng: như mô tả nêu trên.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá khoản nợ phải thu như: có trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp...

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó có kinh nghiệm đấu giá tài sản là nợ phải thu của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành; Uy tín: trong 03 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá nợ phải thu phù hợp: Theo qui định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với khoản nợ bán đấu giá của DATC: Ký Hợp đồng Mua bán khoản nợ đấu giá 03 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho khách hàng;

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ  đăng ký tham gia tổ chức đấu giá (hồ sơ không trả lại): chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (www.datc.vn) theo địa chỉ sau:

 Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tel: 0236.3888364 - 3840205).

Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện sẽ tính trên dấu đóng của bưu điện nơi chuyển.

Chi Nhánh Đà Nẵng - DATC