1. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Trường Sơn. Tổng giá trị khoản nợ phải thu đến thời điểm 30/06/2017 là 23.136.853.477 đồng.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 8.500.000.000 đồng.

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư

4. Giá đặt mua cao nhất: 8.510.000.000 đồng.

5. Giá đặt mua thấp nhất: 8.500.000.000 đồng.

6. Nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.

7. Tổng số tiền thu được qua bán đấu giá: 8.510.000.000 đồng.

Trung Tâm Hà Nội - DATC