1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Toàn bộ khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí;

- Tổng giá trị khoản nợ đến thời điểm 31/08/2018 là 66.422.236.010 đồng trong đó: Nợ gốc: 46.553.073.451 đồng; Nợ lãi và lãi phạt: 19.869.162.559 đồng). 

- Giá khởi điểm: 23.000.000.000 đồng.

3. Tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số: 261/CTTĐG-AVA6 ngày 28/11/2018 được lưu trữ tại Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, tỷ lệ đấu giá thành công;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TTBTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 05/12/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản, địa chỉ số 6A Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (Phòng Mua bán nợ).

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Mua bán nợ - Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.

Điện thoại: 024.3944.0376

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM