Trong thời gian vừa qua, Công ty đã ban hành một số quy trình, quy chế nội bộ. Các quy trình, quy chế nội bộ này đã gửi cho các đơn vị trong Công ty. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, áp dụng, Văn phòng đã đăng tải các quy trình, quy chế nội bộ này trên Website của Công ty.

Các đơn vị tra cứu tại mục “ Văn bản nội bộ” trên Website của Công ty hoặc theo các đường dẫn sau:

1. Quy chế làm việc trong hoạt động đối ngoại

2. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại DATC

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP. Đà Nẵng

5. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn, mua bán nợ và tài sản

6. Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Ban Mua bán nợ 2

7. Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Ban Mua bán nợ 3

8. Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Ban Quản lý Khai thác tài sản

9. Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư

10. Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Ban Mua bán nợ 1

 

Ban Pháp Chế - DATC