Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐ – CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà Nước.
        DATC thực hiện công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

DATC

Tệp đính kèm