Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Trong đó có quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (mức tối thiểu, mức tối đa, khung thù lao tương ứng với giá trị tài sản theo giá khởi điểm, giá trúng đấu giá). Đây là quy định có liên quan đến việc xác định thù lao trong hợp đồng dịch vụ bán đấu giá nằm trong hoạt động thuê ngoài bán đấu giá tài sản của Công ty.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017, thay thế cho Thông tư số 335/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; và bãi bỏ Điều 13 Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Các đơn vị tra cứu tại mục “ Văn bản pháp luật” trên Website của Công ty hoặc theo đường dẫn: Thông tư số 45/2017/TT-BTC

Ban Pháp Chế - DATC