Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước


Số / kí hiệu: 47/CT-TTg
Ban hành ngày: 27/12/2017


Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Ngày 11/1/2018, Bộ Tài chính đã có Công văn số 371/BTC-KHTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác