Nghị đinh 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.


Số / kí hiệu: 32/2018/NĐ-CP
Ban hành ngày: 08/03/2018


Nghị đinh 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác