Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp


Số / kí hiệu: Số: 59/2018/TT-BTC
Ban hành ngày: 16/07/2018


Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác