Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (DATC) được nâng lên rõ rệt. Để lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần đó, thời gian tới, Đảng ủy DATC tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hội nghị Tập huấn Công tác Đảng năm 2023 tại DATC

Hội nghị Tập huấn Công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại DATC

 

Tạo chuyển biến trong học tập và làm theo Bác

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, thời gian qua, Đảng ủy DATC đã có văn bản chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ề tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, Đảng uỷ Công ty yêu cầu các chi bộ tổ chức quán triệt và triển khai Kết luận tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Nội dung học tập, quán triệt phải ghi đầy đủ vào Sổ sinh hoạt chi bộ để Đảng ủy Công ty tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hàng năm.

Theo báo cáo của các chi bộ trực thuộc và qua kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty, toàn bộ 100% cán bộ, đảng viên đã được quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐUMBN ngày 16/11/2021 của Đảng bộ Công ty về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 100% cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và hàng năm với những nội dung thiết thực, gắn với vị trí và nhiệm vụ được giao.

Qua tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW đã giúp cán bộ, đảng viên trong Công ty nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo động lực cho cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; qua đó giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao, hàng năm Công ty đều được Bộ Tài chính xếp loại doanh nghiệp hạng A.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, những năm qua, Đảng ủy Công ty thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là các đồng chí đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể luôn gương mẫu, nêu gương trong nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc

Nhìn chung, 2 năm qua, Đảng ủy DATC đã tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm. Nhờ làm tốt công tác này, ý thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch hàng năm của Đảng bộ DATC…

06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng ủy DATC sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyền truyền sâu rộng, thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW bằng các nội dung, hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, tự giác học tập và làm theo Bác tại các đơn vị.

Hai là, bám sát chuyên đề hàng năm, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên.

Ba là, phát hiện, khen thưởng kịp thời gương điển hình chi bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự lan tỏa, cổ vũ tinh thần thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao trong từng năm.

Bốn là, chú trọng thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, trong đó nâng cao hiệu quả phê bình, tự phê bình. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo để có cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên theo quy định.

Năm là, định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng; kết quả cam kết thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày một hiệu quả hơn.

Sáu là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) và các kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, coi trọng phương châm tuyên truyền, vận động thuyết phục. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Ban Công tác Đảng & Đoàn thể


Thống kê: 3.988.484
Online: 45