Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Hoạt động kinh doanh
Mua, xử lý nợ và tài sản
Mua, xử lý nợ và tài sản

Mua, xử lý các khoản nợ và tài sản của các tổ chức, cá nhân

Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản
Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản

Tiếp nhận nợ và tài sản theo quy định của pháp luật về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ
Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ

Thực hiện một số biện pháp như giảm nợ, giãn nợ, chuyển nợ thành vốn góp nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và nợ ...

Công ty thành viên tiêu biểu
Thống kê: 4.048.914
Online: 63