Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ:

Thực hiện một số biện pháp như giảm nợ, giãn nợ, chuyển nợ thành vốn góp… nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và nợ phải trả để làm giảm nhẹ gánh nặng trả nợ cho doanh nghiệp; Đồng thời, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tham gia góp vốn vào doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sau tái cấu trúc; tái cấu trúc bộ máy quản lý điều hành và nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Cùng với đó, thực hiện tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất - kinh doanh, cơ cấu lại thị trường tiêu thụ, vùng nguyên liệu; hỗ trợ hoạt động sau chuyển đổi như điều chỉnh kế hoạch trả nợ, xây dựng thể chế, xây dựng mục tiêu chiến lược để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh…


Thống kê: 3.988.482
Online: 44