1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại số 185 đường 30/4 khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

(Chi tiết tài sản theo chứng thư thẩm định giá số 1827/2020/CT-DCSC ngày 17/12/2020 của CTCP Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC- CN Hồ Chí Minh được lưu trữ tại trụ sở DATC)

- Giá khởi điểm: 9.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm triệu đồng).

3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Công ty Thực phẩm Miền Bắc chuyển nhượng cho DATC để cấn trừ nợ.

- Hồ sơ pháp lý tài sản:

+  Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà đất số 278/CSN  ngày 08/11/1988 do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty Thực phẩm Đông Nam Bộ (Bản gốc)

+ Giấy phép xây dựng số 03GPXD-88 ngày 26/12/1988 do Sở Xây Dựng -UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty Thực phẩm Đông Nam Bộ (Bản gốc).

+ Quyết định số 400/QĐ-UB ngày 06/07/1994 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Giao Đất Xây dựng cơ bản cho CT Xuất nhập khẩu Thực phẩm và Dịch vụ (thuộc Tổng Công ty Thực phẩm - BNT) (Bản gốc).

+ Trích lục thửa đất số 1028 SĐ-TL ngày 10/6/2008 do VP đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh cấp cho Trung tâm Thực phẩm và Dịch vụ Đông Nam Bộ - CT Thực phẩm Miền Bắc (Bản gốc).

+ Quyết định số 0753/QĐ/BTM ngày 04/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sáp nhập Công ty Thực phẩm và dịch vụ tổng hợp vào Công ty thực phẩm Miền Bắc (Bản chụp).

+ Tờ trình số 890/TTr-STNMT ngày 16/6/2008 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho TT thực phẩm và dịch vụ Đông Nam Bộ - Công ty thực phẩm Miền Bắc (Bản chụp).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành (liệt kê một số hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); uy tín ....;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 25/01/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Hoàng Mạnh Quảng

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024.39454.738 – Máy lẻ: 6007

Di động: 0913113379.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM