Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước. Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện công bố thông tin các phụ lục sau:

- Phụ lục số IV - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển triển năm 2018;

- Phụ lục số X - Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017.

(Nội dung công bố theo tệp đính kèm)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM - DATC

Tệp đính kèm


Field not found: 'Tandan.Portal.Comment.CommentUserControl.btnSentComment'.

 Ý kiến bạn đọc