Ngày 02/12/2014, Hội đồng thành viên Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-MBN về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiền giữ chức Kế toán trưởng Công ty Mua bán nợ Việt Nam kể từ tháng 12/2014.

           Ông Phạm Quang Hiền sinh năm 1970, công tác tại DATC từ năm 2006 và đã nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của DATC. Việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiền làm Kế toán trưởng Công ty Mua bán nợ Việt Nam nhằm củng cố và kiện toàn bộ máy, tổ chức của Công ty Mua bán nợ Việt Nam./.

Văn phòng - DATC