Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Mặc dù năm 2022 được dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa thể chấm dứt và bối cảnh thị trường mua bán, xử lý nợ tiếp tục cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên với các thể chế, cơ chế quan trọng đã được phê duyệt trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đẩy mạnh hoạt động mua và xử lý nợ, Công ty xây dựng mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 với các mục tiêu trọng tâm:

+ Tiếp tục đẩy mạnh quy mô hoạt động mua và xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp trong năm 2022;

+ Hoàn thiện và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

+ Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới: hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu để hỗ trợ sắp xếp lại và cổ phần hóa các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia xử lý nợ có tính chất Nhà nước theo cơ chế đặc thù để góp phần làm lành mạnh và nâng cao năng lực tài chính các định chế tài chính và doanh nghiệp liên quan.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tại Công văn số 163/BC-MBN ngày 21/3/2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đăng ký kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2022 với Bộ Tài chính cụ thể như sau:

(1) Tổng doanh thu: 1.650 tỷ đồng bằng 118% kế hoạch 2021 và bằng 108% so với thực hiện 2021. Trong đó:

a- Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản, thoái vốn: 1.493 tỷ đồng, bằng 112% so với thực hiện năm 2021, bao gồm triển khai thoái vốn tại 16 doanh nghiệp.

b- Doanh thu từ hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ: 1 tỷ đồng, bằng 42% so với thực hiện năm 2021.

c- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 155 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

d- Doanh thu từ hoạt động khai thác tài sản: 1 tỷ đồng.

(2) Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 240 tỷ đồng, bằng 111,6% kế hoạch 2021 và bằng 110,1% so với thực hiện 2021.

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

- Tên dự án đầu tư nhóm B trở lên:

+ Đầu tư xây dựng tại dự án 154 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. HCM).

+ Đầu tư xây dựng tại dự án 73 Quang Trung (Đà Nẵng).

- Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 4.048.914
Online: 62