Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Chánh Văn Phòng: Bà Trần Thị Thanh

Số lượng cán bộ:  7

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 100/QĐ-MBN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên tròn việc thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng thành viên tại Điều lệ Công ty; công tác kiểm soát nội bộ.

Thống kê: 4.048.685
Online: 56