Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng: Ông Ngô Xuân Tuyên

Số lượng cán bộ:  32

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 102/QĐ-MBN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác: thư ký giúp việc cho Ban Giám đốc; hành chính tổng hợp; văn thư lưu trữ; quản trị nội bộ, tin học.

Thống kê: 4.048.938
Online: 60