Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


TRUNG TÂM GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ, TƯ VẤN MUA BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN 

Giám đốc: Ông Kiều Tiến Dũng

Số lượng cán bộ:  23

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 30/QĐ-MBN ngày 28/7/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Kinh doanh mua, xử lý nợ và tài sản; tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản trong đó bao gồm các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước; quản lý, đầu tư và khai thác vốn và tài sản theo phương án được Công ty giao; tư vấn xử lý nợ, tài sản và các dịch vụ tư vấn khác; tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

Thống kê: 4.048.919
Online: 65