Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


 

 

Ông Đặng Quốc Việt
Kiểm soát viên
Ông Đặng Quốc Việt được bổ nhiệm lại làm Kiểm soát viên tại Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 769/QĐ-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 10/4/2023. 

 
Thống kê: 4.048.755
Online: 63