Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


 

Ông Lê Hoàng Hải

Chủ tịch HĐTV

 

 

Ông Nguyễn Huy Lập

Thành viên HĐTV 

 

 

Ông Phạm Mạnh Thường

Thành viên HĐTV

Thống kê: 4.048.933
Online: 67