Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


 

Ông Phạm Mạnh Thường

Tổng Giám Đốc

 

 

Ông Phạm Quang Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Ông Chu Ngọc Lâm

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Danh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Thống kê: 4.048.930
Online: 67