Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI TP. ĐÀ NẴNG 

Giám đốc: Ông Nguyễn Luôn

Số lượng cán bộ:  22

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 29/QĐ-MBN ngày 28/07/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Kinh doanh mua, xử lý nợ và tài sản; tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản trong đó bao gồm các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước; quản lý, đầu tư và khai thác vốn và tài sản theo phương án được Công ty giao.

Thống kê: 3.988.610
Online: 53