Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sơn

Số lượng cán bộ:  11

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 142/QĐ-MBN ngày 20/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy; nhân sự, lao động, tiền lương và nội chính.

Thống kê: 4.048.759
Online: 62