Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


 BAN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ NỢ & TÀI SẢN

Trưởng ban: Ông Lê Hồng Lam

Số lượng cán bộ:   6

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 101/QĐ-MBN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác tiếp nhận, thu hồi, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Thống kê: 4.048.800
Online: 69