Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


Trưởng ban: Ông Vũ Duy Quang

Số lượng cán bộ:  07

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 73/QĐ-MBN ngày 31/07/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản là bất động sản thuộc sở hữu của Công ty phát sinh từ hoạt động xử lý nợ; quản lý dự án đầu tư và khai thác tài sản, kinh doanh bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty theo quy định của Điều lệ và của Công ty.

Thống kê: 4.048.683
Online: 56