Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 

Trưởng ban: Ông Phạm Doãn Chung

Số lượng cán bộ:  11

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 74/QĐ-MBN ngày 31/07/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác đầu tư tài chính (không bao gồm đầu tư tiền gửi); quản lý vốn đầu tư, người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp khác và thực hiện công việc liên quan đến hoạt động mua bán nợ, xử lý nợ và tài sản, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực được phân công.

Thống kê: 4.048.802
Online: 67