Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


BAN PHÁP CHẾ 

Trưởng ban: Ông Trần Bùi Toản

Số lượng cán bộ:  7

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 98/QĐ-MBN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác pháp chế và các hoạt động tố tụng.

Thống kê: 4.048.687
Online: 56