Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


Trưởng Ban: Ông Trần Anh Sơn

Số lượng cán bộ:  10

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 72/QĐ-MBN ngày 31/07/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác kinh doanh mua bán, xử lý nợ và tài sản, tái cơ cấu doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy hải sản).

Thống kê: 4.048.917
Online: 64