Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


BAN KẾ HOẠCH, HỢP TÁC VÀ THỊ TRƯỜNG

Phó Trưởng ban Phụ trách: Bà Đoàn Thu Thủy

Số lượng cán bộ:  07

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 222/QĐ-MBN ngày 31/12/2021 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội Đồng Thành Viên và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác kế hoạch - tổng hợp, công tác hợp tác kinh doanh và công tác phát triển thị trường liên quan đến hoạt động của Công ty.

Thống kê: 4.048.869
Online: 8