1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM (DATC-HCM).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa hư hỏng không cần dùng, chờ thanh lý.

- Số lượng:

Nhà cửa, vật kiến trúc: 04 danh mục.

Máy móc thiết bị, Vật tư hàng hóa tồn kho: 16 danh mục.

Phương tiện vận tải: 07 danh mục.

- Chất lượng tài sản: Tài sản hư hỏng không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, DATC-HCM tiếp nhận từ 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cấp nước Cà Mau, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco. (Chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại DATC-HCM).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

                                                                                                                         Đơn vị tính: đồng

                  

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM, địa chỉ số 221 Trần Hưng Đạo B, Phường 10, Quận 5, TP.HCM.

- Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM chỉ phúc đáp cho đơn vị được lựa chọn là tổ chức đấu giá tài sản sau 02 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham giá và hồ sơ không hoàn trả cho các đơn vị đăng ký.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM:

Điện thoại: 028 38 539 423.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM