1. Tên, địa chỉ người có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:

- Tên tài sản: Khoản nợ còn phải thu của DATC tại Công ty CP Cầu 5 Thăng Long.

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Tình trạng tài sản: DATC đã ký Hợp đồng mua nợ số 78/2013/HĐMBN ngày 23/12/2013 với BIDV Bắc Hà Nội.

 - Tổng nợ DATC còn phải thu tại thời điểm 30/6/2019:

                          + Nợ gốc: 18.490.981.170 đồng

                          + Nợ lãi: 36.410.932.006 đồng

                          Tổng cộng: 54.901.913.176 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 8/1/2020 đến ngày 13/1/2020 (trừ thứ 7, Chủ nhật)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết liên hệ:

Bà Ngô Thị Hiền

SĐT: (024) 39 454 738.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM