1. Kết quả bán đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại CTCP Tôn Vikor

        - Tổng giá trị khoản nợ đến thời điểm 30/09/2019 là 24.332.085.326 đồng trong đó: Nợ gốc: 14.726.342.530 đồng; Nợ lãi: 9.615.742.796 đồng.

          - Giá khởi điểm của tài sản: 14.716.342.530 đồng 

          - Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 NĐT

          - Giá đặt mua cao nhất: 14.726.342.530 đồng

          - Giá đặt mua thấp nhất: 14.716.342.530 đồng

          - Nhà đầu tư trúng đấu giá: Công ty TNHH Kim Long

          - Tổng số tiền thu được qua bán đấu giá: 14.726.342.530 đồng

2. Kết quả bán đấu giả cổ phần của DATC tại CTCP Tôn Vikor

          - Tổng số lượng CP đưa ra đấu giá” 3.642.000 cổ phần

          - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

          - Giá khởi điểm: 2.460 đồng/cổ phần

          - Tổng số lượng NĐT tham gia đấu giá: 03

          Trong đó: Tổ chức 03, cá nhân 0

          - Tổng khối lượng đăng ký mua: 3.650.000 cổ phần

          - Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 03

          - Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 3.650.000 cổ phần

          - Khối lượng đặt mua cao nhất: 1.950.000 cổ phần

          - Khối lượng đặt mua thấp nhất: 850.000 cổ phần

          - Giá đặt mua cao nhất: 2.460 đồng/cổ phần

          - Giá đặt mua thấp nhất: 2.460 đồng/cổ phần

          - Giá đấu thành công bình quân: 2.460 đồng/cổ phần

          - Tổng số NĐT trúng đấu giá: 03

          Trong đó: Tổ chức 03, cá nhân 0

          - Tổng số lượng CP bán được: 3.642.000 cổ phần

          - Tổng giá trị CP bán được: 8.959.320.000 đồng

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM