Căn cứ thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá trọn lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC sở hữu tại CTCP Vitaly, DATC xin thông báo về kết quả nộp hồ sơ như sau:

Kết thúc thời gian đăng ký (17 giờ 30 ngày 19/12/2018) đã không có Nhà đầu tư đăng ký nộp hồ sơ.

Do đó, theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Vitaly do DATC sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 791/QĐ-SGDHN ngày 10/12/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM