Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

  1. Lô cổ phần và nợ phải thu bán chào bán cạnh tranh: 01 lô, trong đó:

a) Lô cổ phần chào bán:

  • Cổ phần tại CTCP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt: 1.073.893 cổ phần tương ứng tỷ lệ 51,14% vốn điều lệ (Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần).
  • Cổ phần tại CTCP Thép và VLXD: 5.184.100 cổ phần tương ứng tỷ lệ 51,84% vốn điều lệ (Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).

b) Khoản Nợ phải thu chào bán tại ngày 31/12/2022 (Theo biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2022 ký giữa DATC và doanh nghiệp):

  • Giá trị khoản nợ phải thu tại CTCP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt: 462.726.364.889 đồng (Trong đó nợ gốc: 211.306.751.267 đồng và nợ lãi: 251.419.613.622 đồng)
  • Giá trị khoản nợ phải thu tại CTCP Thép và Vật liệu Xây dựng: 389.715.395.415 đồng (Trong đó nợ gốc: 196.838.204.610 đồng và nợ lãi: 192.877.190.805 đồng)
  1. Giá khởi điểm bán lô cổ phần kèm nợ phải thu: 413.655.552.050 đồng / lô cổ phần kèm nợ phải thu.
  2. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 0 nhà đầu tư.

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Quy chế Quy chế chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu tại Nhóm Công ty Hàn Việt thông qua hình thức bán chào bán cạnh tranh kèm theo Quyết định số 54/2023/QĐ-TGĐ ngày 10/10/2023, NSI sẽ không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh vào ngày 02/11/2023 như đã công bố.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.716
Online: 64