Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Căn cứ công văn số 43/2023/CV-ĐG ngày 02/02/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia về thông báo kết quả đấu giá tài sản theo hợp đồng số 46/2022/HĐDV ngày 30/12/2022, Chi nhánh DATC Đà Nẵng thông báo kết quả bán đấu giá tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước mà Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ Công ty CP Lệ Ninh và Công ty CP Giống Thủy sản Quảng Nam, như sau:

            1. Tài sản bán đấu giá:

            Tên tài sản: Vườn cây cao su, nhà cửa VKT, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải

            Nguồn gốc tài sản: là tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Lệ Ninh (nay là Công ty CP Lệ Ninh) và Công ty CP Giống Thủy sản Quảng Nam.

            2. Giá khởi điểm:

            Giá khởi điểm cả 02 lô: 714.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm mười bốn triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

            Giá khởi điểm để bán đấu giá của từng lô tài sản như sau:

            - Lô 1: Tài sản là vườn cây cao su, Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ Công ty CP Lệ Ninh, giá bán khởi điểm: 710.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm mười triệu đồng) đã bao gồm thuế GTGT.

             - Lô 2: Tài sản là nhà cửa VKT, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ Công ty CP Giống Thủy sản Quảng Nam, giá bán khởi điểm: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu đồng) đã bao gồm thuế GTGT.

            3. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h30 ngày 02/02/2023.

            4. Số lượng nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá: 02 nhà đầu tư

            5. Kết quả cuộc đấu giá như sau:

  •  Tên khách hàng trúng đấu giá: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HD Thăng Long
  •  Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300893358 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/8/2015 (thay đổi lần thứ 7 ngày 28/10/2020)
  •  Địa chỉ: Thôn Quan Độ (NR: Nghiêm Thị Hòe), xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  •  Giá trúng đấu giá: 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.851.266
Online: 52