“Cán đích” thành công kế hoạch trong năm 2021

Trong năm vừa qua, DATC đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Bộ Tài chính giao, trong đó tổng doanh thu đạt trên 1.500 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 100% kế hoạch, nộp ngân sách hoàn thành kế hoạch đề ra.

Vượt qua đại dịch, vững vàng bước tới
Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của DATC tại số 154 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Trong năm, DATC đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC); tiếp tục triển khai phương án xử lý nợ tại Vinalines và các đơn vị thành viên, theo Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ.

Cụ thể như: báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo tái cơ cấu SBIC, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan đến tái cơ cấu nợ SBIC và kiến nghị của DATC; tiếp tục theo dõi, đôn đốc SBIC rà soát, tập trung đẩy nhanh tiến độ phân chia nguồn thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản bảo đảm của SBIC; báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện tái cơ cấu nợ vay của SBIC hàng tháng theo quy định.

Đồng thời, DATC theo dõi tình hình thanh lý nhượng bán tài sản của SBIC; theo dõi, đôn đốc SBIC thực hiện theo các kiến nghị của DATC tại biên bản kiểm tra; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mua và xử lý nợ của Vinalines và các đơn vị thành viên theo Nghị quyết số 107/NQ-CP; tiếp tục đàm phán ký hợp đồng mua nợ phải thu của các ngân hàng tại Vinalines và các đơn vị thành viên theo nghị quyết, quyết định của Chính phủ…

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách

Cùng với hoạt động kinh doanh, năm qua DATC đã tập trung phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thể chế, chính sách, củng cố hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt động của công ty.

Theo đó, công ty đã phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thành xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 4/6/2021 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC; Thông tư số 62/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế tài chính của DATC. Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn thoái vốn kèm nợ phải thu tại DATC.

Công ty tiếp tục phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) để xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DN nhà nước (DNNN), đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư 50/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DNNN có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Đối với hoạt động nội bộ, công ty đã ban hành 9 quy trình, quy chế nội bộ gồm: quy chế đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng; quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; quy chế tuyển dụng lao động; quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người lao động; quy định quản lý và sử dụng xe ô tô; quy chế trang phục làm việc; quy chế chi hoa hồng môi giới; quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong công ty; quy chế về hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn.

Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi bổ sung nhiều quy trình, quy chế nội bộ khác; đồng thời, ban hành sổ tay về tham gia đấu giá mua nợ, tài sản của các ngân hàng thương mại; nghiên cứu xây dựng cơ chế thí điểm phương án mua doanh nghiệp gắn với mua, xử lý nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp.

Những kết quả tích cực này đã góp phần vào thành tích chung của khối doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính quản lý, góp phần để ngành Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp

Bước sang năm 2022, dự báo tình hình sẽ còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế và thị trường mua bán nợ tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, ổn định thu nhập cho người lao động, Công ty DATC dự kiến đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 với tổng doanh thu trên 1.500 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm 2021 được Bộ Tài chính phê duyệt. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế trên 200 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 120 tỷ đồng, bằng 78% so với ước thực hiện 2021.

Về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năm 2022 công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận xử lý nợ và tài sản loại trừ theo chức năng và nhiệm vụ của DATC và phù hợp với tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ và tài sản loại trừ của các doanh nghiệp đã tiếp nhận trước năm 2022; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý nợ, tái cơ cấu các doanh nghiệp khó khăn thuộc ngành công thương theo chỉ đạo của Chính phủ.

Liên quan đến tái cơ cấu SBIC, công ty tiếp tục thực hiện các công việc theo các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Tài chính giao; thực hiện rà soát, đánh giá tài sản đảm bảo đối với trái phiếu DATC, trái phiếu quốc tế DATC, hối phiếu DATC đã phát hành để tái cơ cấu nợ cho SBIC. Đối với các nhiệm vụ liên quan đến tái cơ cấu Vinalines và các doanh nghiệp thành viên, Công ty DATC tiếp tục thực hiện mua nợ để hỗ trợ tái cơ cấu tài chính công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (Vinalines/VIMC) và các đơn vị thành viên, theo Nghị quyết 107 của Chính phủ.

Trong hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, DATC sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp DATC đã chuyển nợ thành vốn góp nhưng hoạt động chưa hiệu quả như tiếp tục tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành, tái cơ cấu hoạt động...; thực hiện tái cơ cấu và chuyển nợ thành vốn góp đối với các phương án mua nợ, tái cơ cấu trong năm 2022.

Đầu tư xây dựng, sửa chữa các trụ sở làm việc

Cùng với việc tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, trong năm 2021 DATC còn ghi dấu ấn bằng các hoạt động cải tạo, sửa chữa cũng như khởi công mới các trụ sở làm việc tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Cụ thể, đầu năm 2021, DATC triển khai Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc chính tại số 51 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Dự án này góp phần nâng cấp diện mạo trụ sở làm việc, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên của DATC.

Tiếp theo, tháng 7/2021, DATC khởi động phá dỡ mặt bằng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà văn phòng tại số 73 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đến tháng 11/2021, DATC cùng với nhà thầu là Công ty cổ phần 319.5 - Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của DATC tại số 154 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Dự án này được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các thủ tục thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ năm 2004. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án phải tạm dừng triển khai nhiều năm để xử lý những vướng mắc phát sinh do dự án tọa lạc ở vị trí đặc biệt tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Dự án được DATC tái khởi động từ năm 2015 đến nay mới hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng để đủ điều kiện khởi công.

Theo ông Phạm Mạnh Thường - Tổng Giám đốc DATC, việc triển khai xây dựng, sửa chữa, cải tạo các dự án trụ sở làm việc trong năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của DATC, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, thể hiện rõ định hướng phát triển của DATC theo đúng đề án tái cơ cấu được Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt.

Trong quá trình triển khai các dự án trên, ban lãnh đạo DATC luôn sát sao theo dõi, quán triệt nhà thầu xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường…, hoạt động thi công xây dựng phải tuân thủ theo quy định của chính quyền địa phương và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.