1. Tài sản bán đấu giá: Khoản nợ còn phải thu của DATC tại Công ty CP Cầu 5 Thăng Long.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo qui định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 1.490.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 223.500.000 đồng (Bằng chữ: hai trăm hai ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá công khai, bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

6. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (trong giờ hành chính)

- Thời gian bán đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020.

- Bán và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến trước 16 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2020.

- Thời gian xem hồ sơ pháp lý khoản nợ: ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2020 tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số 51-59 Quang Trung Hai Bà Trưng Hà Nội.

- Thời gian xem tài sản bảo đảm: ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2020 tại nơi để  tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2020.

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Á

- Địa chỉ Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch phương Trung Tự Đống Đa Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37965198

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM