Hỏi

Chức năng và nhiệm vụ chính của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp là gì và ý nghĩa của sự ra đời của Công ty Mua bán nợ là gì ?


Trả lời

Theo Quyết định số 30/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Mua bán nợ được thành lập và thực hiện các nhiệm vụ chính thông qua các hoạt động kinh doanh như sau:

1. Mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ) bằng hình thức: thoả thuận trực tiếp, đấu thầu, đấu giá hoặc theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước;

2. Xử lý các khoản nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận:

a. Tổ chức đòi nợ;

b. Bán các khoản nợ và tài sản bằng các hình thức: thoả thuận trực tiếp, đấu thầu, đấu giá;

c. Sử dụng các khoản nợ, tài sản để đầu tư dưới các hình thức: góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d. Bảo quản, sửa chữa, nâng cấp tài sản để bán, cho thuê, đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh, liên doanh khai thác tài sản;

3. Huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu mua nợ để mua một khoản nợ nhất định có giá trị lớn, có tài sản đảm bảo;

4. Tư vấn, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng;

5. Kinh doanh những ngành nghề khác theo quy định của pháp luật;

Sự ra đời Công ty Mua bán nợ (DATC) mang ý nghĩa quan trọng trong công cuộc chuyển đổi nền kinh tế nói chung và quá trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Hoạt động của DATC là để xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) và góp phần làm lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, kích thích đầu tư, tăng cường và củng cố hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tạo thêm nhiều thặng dư cho xã hội phát triển./.

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.