Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Năm 2021, dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, đứng trong Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam vừa được Tổng cục Thuế công bố vào ngày 18/10 vừa qua.

Trong năm qua, DATC đã xử lý khoảng 4.400 tỷ đồng nợ xấu của các TCTD và doanh nghiệp; tham gia xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 10 doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế đạt 218 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 159 tỷ đồng. Bình quân 5 năm DATC nộp ngân sách Nhà nước hơn 200 tỷ đồng/năm.

Với vai trò là công cụ của Chính phủ trong công tác xử lý nợ thông qua tái cơ cấu doanh nghiệp, năm 2021 DATC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); xử lý nợ các đơn vị thành viên Vinalines; tái cơ cấu Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và nhiều đơn vị khác. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, từng bước phục hồi hoạt động của các đơn vị gắn với việc thu hồi các khoản nợ của Chính phủ. Đối với xử lý nợ tại Vinalines và các doanh nghiệp thành viên, lũy kế từ năm 2015 đến nay, DATC đã mua để xử lý từ các TCTD trên 11 nghìn tỷ đồng nợ xấu; thông qua nghiệp vụ xử lý nợ, DATC đã góp phần làm tăng vốn Nhà nước và thu nhập của các doanh nghiệp này hơn 6.052 tỷ đồng.

Việc có mặt trong Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam một lần nữa khẳng định sự đóng góp quan trọng của DATC vào phát triển kinh tế của đất nước thông qua hoạt động mua bán, xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Theo Tổng Cục thuế, cách tính của bảng xếp hạng là theo mức thuế TNDN đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Phòng Truyền thông DATC


Thống kê: 4.048.655
Online: 48