Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người thuê tư vấn pháp lý

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Mục đích thuê tư vấn pháp lý:

(i) Soát xét về mặt pháp lý đối với hồ sơ khoản nợ DATC dự kiến xử lý (bao gồm: Hồ sơ tín dụng, hợp đồng vay vốn, hợp đồng kinh tế, hồ sơ cơ cấu nợ, các cam kết, thỏa thuận khác giữa chủ nợ và khách nợ …); Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ (bao gồm: Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Văn bản đăng ký giao dịch bảo đảm, giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ; Văn bản bảo lãnh của bên thứ ba ….);

Trên cơ sở đó có nhận xét đánh giá, đưa ra khuyến nghị;

(ii) Cùng DATC tham gia soạn thảo Hợp đồng và các văn bản thỏa thuận, yêu cầu cam kết của các bên liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của DATC trong quá trình xử lý khoản nợ/tài sản bảo đảm nợ…;

(iii) Cùng DATC thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất thực hiện hợp đồng bán nợ/tài sản, tư vấn và tham gia cùng DATC xử lý các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện phương án: tư vấn, tham gia xử lý tài sản bảo đảm, tư vấn, cùng tham gia làm việc với các cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra tranh chấp, tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DATC tại Tòa án…

3. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào dịch vụ tư vấn pháp lý:

Các Tổ chức có chức năng, kinh nghiệm tư vấn pháp lý phù hợp quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, nguyên tắc xác định phí tư vấn và thời gian thực hiện cho dịch vụ tư vấn pháp lý nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Quản lý Đầu tư - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 03/12/2021.

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Quản lý Đầu tư - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Điện thoại: 0243 9454738.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.599.248
Online: 13