Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập phát hành theo quy định.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 2.518.191
Online: 25