Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Căn cứ nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. DATC thực hiện công bố thông tin Phụ lục X - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (theo bản đính kèm).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 2.498.098
Online: 38