Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

DATC thực hiện công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020 quy định tại điều 17 của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 2.498.135
Online: 22