Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Căn cứ nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. DATC thực hiện công bố thông tin Phụ lục IV - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (theo bản đính kèm).

Tệp đính kèm


Thống kê: 2.498.180
Online: 19