Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 05/01/2016, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty DATC.

New Image(1).JPG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Những kết quả tích cực

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Công ty DATC Dương Thanh Hiền cho biết, trong năm 2016 số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 63 doanh nghiệp; tổng doanh số mua nợ và tài sản là 2.157,363 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; tổng doanh thu là 2.083,632 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; lợi nhuận là 385 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước là 315 tỷ đồng.

Về công tác tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ: Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty tiếp tục phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi năm 2016 có tài sản và nợ loại trừ phát sinh không nhiều, kết quả trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 39 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 477,66 tỷ đồng, trong đó: tài sản là 55,675 tỷ đồng, nợ là 415,596 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 6,39 tỷ đồng.

Song song với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp, Công ty đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nộp Ngân sách nhà nước. Kết quả doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2016 tại 122 DN với giá trị thu hồi đạt 54,184 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch (trong đó: thu từ xử lý tài sản 37,127 tỷ đồng, thu hồi nợ 3,469 tỷ đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 13,588 tỷ đồng).

Lũy kế từ năm 2004 đến cuối năm 2016, số doanh nghiệp đã được tiếp nhận là 2.628 doanh nghiệp, với giá trị nợ và tài sản tiếp nhận là 4.573,63 tỷ đồng (trong đó giá trị tài sản: 2.268,34 tỉ đồng, giá trị nợ: 2.132,2 tỷ đồng, doanh nghiệp xử lý trước bàn giao: 173,075 tỷ đồng); số doanh nghiệp có tài sản được xử lý là 1.848 doanh nghiệp với giá trị thực tế thu hồi là 664,836 tỷ đồng.

Về công tác mua bán nợ và tài sản: Năm 2016, DATC đã trực tiếp mua và xử lý 7.132,722 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước, ngoài nước.

Cùng với việc đẩy mạnh mua nợ, Công ty tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả, kể cả việc thu nợ, cấn trừ nợ bằng tài sản đảm bảo đã đạt kết quả cao và qua đó hình thành hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài sản của Công ty. Kết quả doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản là 1.617,827 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2016 (trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại có sự tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2015).

New Image(2).JPG

Phó Tổng Giám đốc Công ty DATC trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp, tái cơ cấu: Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2016 Công ty đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 24 doanh nghiệp đang trong tình trạng thua lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Sau khi xử lý tài chính, Công ty đã chuyển nợ (chủ yếu từ chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ) thành vốn góp đầu tư tại 04 doanh nghiệp chuyển nợ thành vốn góp, thực hiện mới công tác quản trị, khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của DATC.

Bên cạnh việc thực hiện vai trò là công cụ của nhà nước tham gia tái cơ cấu tài chính, phục hồi doanh nghiệp, Công ty đã góp vốn bằng một phần giá trị khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để huy động vốn và tiếp tục quản trị doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mua nợ, xử lý, tái cơ cấu phục hồi doanh nghiệp.

Công ty có kế hoạch và nhanh chóng thoái vốn tại các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả. Năm 2016, Công ty đã tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu và các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty để thoái vốn theo quy định, kể cả thoái vốn các doanh nghiệp mới góp vốn từ năm 2013, 2014, 2015 nhưng hoạt động có hiệu quả. Đến cuối năm 2016, Công ty đã thực hiện thoái vốn 17 doanh nghiệp với doanh thu thoái vốn 150,443 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch.

New Image(3().JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Từ kết quả thực hiện các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, góp vốn cổ phần và thoái vốn để tái đầu tư vào các doanh nghiệp trong thời gian qua, DATC đã góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng; cải thiện tài chính các doanh nghiệp, tăng thêm hàng hóa cho thị trường chứng khoán từ việc thoái vốn và tạo thêm việc làm cho người lao động, ổn định đời sống, sản xuất của nông dân theo chương trình mục tiêu của nhà nước.

Những nhiệm vụ trọng tâm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của Công ty DATC. “Với nỗ lực quyết tâm, cùng nhau đồng lòng vượt qua khó khăn, DATC đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, tiếp tục được Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá cao, góp phần thực sự là công cụ trong quá trình tái cơ cấu DNNN của đất nước”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017, Thứ trưởng đề nghị, DATC cần tiếp tục đóng vai trò tích cực trong tiến trình tái cơ cấu DNNN. Trong những năm tới đây, thị trường mua bán nợ sẽ trở thành thị trường mở, có tính cạnh tranh cao, do đó DATC cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy tính chủ động, sức mạnh của đơn vị đi đầu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cấp mô hình bộ máy hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính sớm ban hành Nghị định chung về mua bán nợ.

Hội đồng thành viên Công ty cần rà soát lại các quy chế hoạt động của Công ty thích nghi với điều kiện hoạt động mới; Hoàn thiện các văn bản pháp quy nhằm cập nhật quy chế xác định giá mua, quy chế xử lý đề phòng trường hợp xấu xảy ra; Thận trọng, công khai, minh bạch trong tham gia xử lý mua bán nợ; Nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Công ty.

New Image.JPG

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho công ty DATC

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những kết quả và thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty DATC trong thời gian qua, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho công ty DATC - đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2015./.

Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính


Thống kê: 2.351.588
Online: 59